Parallax effect
Image is not available
Parallax effect - copy
Image is not available
Parallax effect - copy - copy
Image is not available
Parallax effect - copy - copy - copy
Image is not available
TåsingeGymnastikforening

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR TÅSINGE GYMNASTIK FORENING NAVN

§ 1

Foreningens navn er TÅSINGE GYMNASTIKFORENING
Foreningen e r stiftet den 25. september 1886.

FORMÅL

§ 2

Foreningens formål er at samle alle gymnastikinteresserede på Tåsinge og at tilstræbe et godt kammeratskab.

MEDLEMMER

§ 3

I foreningen kan optages såvel aktive medlemmer som passive medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for såvel aktive som passive medlemmer. Bestyrelsen, instruktører og medhjælpere er automatisk aktiv medlem af foreningen.

STEMMEBERETTIGEDE

§ 4

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der er optaget på kassererens medlemsliste eller kan fremvise gyldigt medlemskort.

Stemmeret opnås ved det fyldte 16. år. Værge til medlemmer under 16 år har stemmeret på generalforsamlingen. Evt. værge har dog kun en stemme pr. husstand, uanset antal medlemmer i husstanden.

Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede.

GENERALFORSAMLING

§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Første gang i år  2006.

Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de på Tåsinge mest udbredte dag-/ugeblade. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for  generalforsamlingen.

§ 6

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent

b. Formandens beretning for det forløbne år.

c. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.

d. Behandling af indkomne forslag.

e. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter hertil.

f. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

g. Eventuelt.

§ 7

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der også drager omsorg for stemmeoptælling. Ved personvalg må dirigenten ikke lade implicerede medlemmer fungere som stemmeoptæller.

§ 8

Formandens beretning og kassererens reviderede regnskab skal godkendes af generalforsamlingen. Forkaster generalforsamlingen beretning eller regnskab, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 9

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og forslagene bekendtgøres senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 10

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Alle sager på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal.

§ 11

Begærer blot et medlem skriftlig afstemning, skal sådan foretages.

§ 12

I tilfælde af stemmelighed betragtes forslag som forkastet, medens valg afgøres ved lodtrækning.

§ 13

Til beslutning om vedtægtsændring kræves dog, at 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Er mødet ikke beslutningsdygtigt, indkaldes der, hvis 2/3 af de mødte tiltræder et fremsat forslag, inden 3 uger med 7 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling.

På denne kan beslutning tages, når 2/3 af de mødte medlemmer stemmer herfor, uanset antal fremmødte.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 14

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter samme procedure som ved ordinære generalforsamlinger, dog skal sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 5 uger efter, at der er fremsat krav herom. Bestyrelsen fortsætter sine funktioner frem til den ekstraordinære generalforsamling, men m å ikke træffe vidtrækkende beslutninger.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer forlanger det.

BESTYRELSEN

§ 15

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, på lige årstal 2 medlemmer og på ulige årstal 3 medlemmer.

Samtidig med hvert valg vælges 2 suppleanter for de valgte  bestyrelsesmedlemmer, for disses vedkommende dog kun for 1 år ad gangen.

§ 16

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen.

§ 17

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter hvert års ordinære generalforsamling og vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand, kasserer og sekretær og fordeler i øvrigt arbejdet imellem sig.

§ 18

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af denne er tilstede, herunder enten formanden eller kassereren.

§ 19

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder på eget initiativ og er pligtig til at indkalde til bestyrelsesmøde, når 1 medlem af bestyrelsen forlanger det.

Alle afgørelser på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt flertal.

§ 20

Hvis et bestyrelsesmedlem indenfor sin valgperiode fratræder, indtræder i stedet for den fratrædende suppleanten for den resterende periode af det pågældende bestyrelsesmedlems funktionstid.

Ved et bestyrelsesmedlems midlertidige forfald indtræder suppleanten ligeledes i hans sted.

I tilfælde af at et medlem af bestyrelsen udtræder, inden valgperioden er udløbet og inden generalforsamlingen, skal dette meddeles skriftligt til bestyrelsen.

§ 21

Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v. Formanden modtager foreningens korrespondance og besørger denne.

Eventuelt ved sekretærens hjælp.

EKSKLUSION AF FORENINGEN

§ 22

Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse og eventuelt udelukkelse af medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan af et medlem, der er blevet udelukket eller nægtet optagelse, forlanges indbragt for generalsamlingen. Beslutning træffes af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal ved førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

ØKONOMI

§ 23

Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for foreningen. Bestyrelsen kan optage lån på foreningens vegne og tegnes i så tilfælde af formand og kasserer. For at kunne optage lån kræves fuld enighed i bestyrelsen eller en beslutning på generalforsamlingen. Foreningens medlemmer hæfter ikke for gælden.

Kassereren lader kontingentet opkræve, fører foreningens regnskab og en medlemsfortegnelse.

REGNSKAB

§ 24

Foreningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Dog første gang for perioden 1.september 2004 til 31.marts 2006.

Regnskabet revideres af 1 revisor, som er valgt på en generalforsamling for 1 år ad gangen.

Samtidig vælges 1 revisorsuppleant ligeledes for 1 år ad gangen.

§ 25

Opløsning af foreningen kan kun ske efter beslutning på generalforsamlingen med samme flertal, som det kræves til vedtægtsændring.

I tilfælde af opløsning anvendes eventuelt overskydende midler til fremme af andre formål, som er beslægtet med nærværende forenings formål.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. april 2006.