Parallax effect
Image is not available
Parallax effect - copy
Image is not available
Parallax effect - copy
Image is not available
Parallax effect - copy - copy
Image is not available
Parallax effect - copy - copy
Image is not available
Parallax effect - copy - copy - copy
Image is not available
Parallax effect - copy - copy - copy
Image is not available
glad motion 3
TåsingeGymnastikforening

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR TÅSINGE GYMNASTIK FORENING
 
§ 1
Foreningens navn er TÅSINGE GYMNASTIKFORENING
Foreningen er stiftet den 25.september 1886.
FORMÅL
§ 2
Foreningens formål er at samle alle gymnastik og idræt interesserede på Tåsinge og at
tilstræbe et godt kammeratskab.
MEDLEMMER
§3
I foreningen kan optages aktive medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for
medlemmer. Bestyrelsen,instruktører og medhjælper er automatisk aktiv medlemmer af
foreningen.
STEMMEBERETTIGEDE
§4
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der er optaget på
kassererns medlemsliste.
Stemmeret opnås ved det fyldte 16 år. Værge til medlemmer under 16 år har stemmeret på
generalforsamlingen. Evt. værge har dog kun en stemme pr. husstand, uanset antal af
medlemmer i husstanden.
GENERALFORSAMLING
§5
Ordinær generalforsamling afholdes hver år i juni. Første gang til næste år 2023
Indkaldelse til generalforsamlingen fortages af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved
bekendtgørelse på sociale medier. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for
generalforsamlingen.
§6
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab for forløbne år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter hertil.
6. Eventuelt
§7
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der også drager omsorg for stemmeoptælling. Ved
personvalg må dirigenten ikke lade implicerede medlemmer fungere som stemmeoptæller.
§8
Formandens beretning og kassererens reviderede regnskab skal godkendes af
generalforsamling.
Forkaster generalforsamlingen beretning eller regnskab, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling.
§9
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og forslagene
bekendtgøres senest 7 dage før generalforsamlingen.
§10
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.
Alle sager på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal.
§11
Begærer blot et medlem skriftlig afstemning, skal sådan foretages.
§12
I tilfælde af stemmelighed betragtes forslag som forkastet, medens valg afgøres ved
lodtrækning.
§13
Til beslutning om vedtægtsændring kræves dog 2/3 af foreningens stemmeberettigede
stemmer herfor.
Er mødet ikke beslutningsdygtigt, indkaldes der, hvis 2/3 af de mødte tiltræder et fremsat
forslag, inden 3 uger med 7 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling.
På denne kan beslutning tages, når 2/3 af de mødte medlemmer stemmer herfor, uanset
antal fremmødte.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§14
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter samme procedure som ved
generalforsamling, dog skal sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 5 uger
efter, at der er fremsat krav om herom. Bestyrelsen forsætter sine funktioner frem til den
ekstraordinær generalforsamling, men må ikke træffe vidtrækkende beslutninger.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst ¼ af foreningens medlemmer forlanger det.
BESTYRELSEN
§15
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, på lige årstal 2
medlemmer og på ulige årstal 3 medlemmer.
Samtidig med hvert valg vælges 2 suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer, for
disses vedkommende dog kun for 1 år ad gangen.
§16
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen.
§17
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter hvert års ordinære generalforsamling og
vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand, kasserer og sekretær og fordeler i
øvrigt arbejdet imellem sig.
§18
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af denne er tilstede, herunder
enten formanden eller kassereren.
§19
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder på eget initiativ og er forpligtig til at indkalde til
bestyrelsesmøde, når 1 medlem af bestyrelsen forlanger det.
§20
Hvis et bestyrelsesmedlem indenfor sin valgperiode fratræder, indtræder i stedet for den
fratrædende suppleanten for den resterende periode af det pågældende
bestyrelsesmedlems funktionstid.
Ved et bestyrelsesmedlems midlertidige forfald indtræder suppleanten ligeledes i dennes
sted.
I tilfælde af at et medlem af bestyrelsen udtræder, inden valgperioden er udløbet og inden
generalforsamlingen, skal dette meddeles skriftligt til bestyrelsen.
§21
Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v. Formanden
modtager foreningens korrespondance og besørger denne.
Eventuelt ved sekretærens hjælp.
EKSKLUSION AF FORENINGEN
§22
Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse og eventuelt udelukkelse af medlemmer.
Bestyrelsens afgørelse kan af et medlem, der er blevet udelukket eller nægtet optagelse,
forlanges indbragt for generalforsamlingen. Beslutningen træffes af generalforsamlingen ved
simpel stemmeflertal ved førstkommende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
ØKONOMI
§23
Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for foreningen. Bestyrelsen kan optage lån på
foreningens vegne og tegnes i så tilfælde af formand og kasserer. For at kunne optage lån
kræves fuld enighed i bestyrelsen eller en beslutning på generalforsamlingen. Foreningens
medlemmer hæfter ikke for gælden.
Kassereren lader kontingentet opkræve, fører foreningens regnskab og en
medlemsfortegnelse.
REGNSKAB
§24
Foreningens regnskabsår løber fra 1 juni til 31 maj. Dog første gang for perioden 1 marts
2022 til 31 maj 2023.
Regnskabet revideres af et bogføringsfirma.
Samtidig vælges et bogføringsfirma ligeledes for 1 år ad gangen.
§25
Opløsning af foreningen kan kun ske efter beslutning på generalforsamlingen med samme
flertal, som der kræves til vedtægtsændring.
I tilfælde af opløsning anvendes eventuelt overskydende midler til fremme af andre formål,
som er beslægtet med nærværende forenings formål.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16 august 2022.